Buluş Bildirim Formu

İndir

Öğretim elemanları, çalışanlar, öğrenciler ve stajyerler bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak buluş bildirimi formu ile imzalı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Buluş Bildiriminde;

  • teknik problemi,
  • çözümünü
  • hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirdiğini
  • Buluş sahibi buluşun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan çizim, kroki, resim ve ilgili bütün kayıtları yer alır.

Buluş, birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. Buluş sahipleri arasındaki hak paylaşımı buluşa yapmış oldukları katkılar doğrultusunda kendileri tarafından belirlenir.

Buluş Bildirim Formu’nu ve gerekli ek belgeleri kontrol eder, eksik belge veya düzeltilmesi gereken yerler olduğunu tespit ederse, düzeltme talebini buluşçuya 2 ay içinde bildirir ve varsa buluştaki eksikliklerin giderilmesi istenir. Aksi halde, bildirim usulüne uygun yapılmış sayılır. Çalışanın bildirilen eksiklikleri bir ay süre içinde gidermemesi halinde usulüne uygun bir bildirim yapılmamış sayılır.

Buluş Bildirimi doğrultusunda teknolojinin ön araştırması TTO Uzmanları tarafından yapılır. TTO uzmanları tarafından buluşun yeniliği, buluş basamağı ve ilgili teknolojiler eklenerek ön araştırma raporu hazırlanır. Oluşturulan ön araştırma raporu buluş sahibine gönderilerek görüşleri alınır. Buluş sahibinin 1 hafta içerisinde görüş sunması beklenir. Yenilik ön araştırması sonucunda hazırlanan Teknoloji Değerlendirme Raporu Komisyon Üyelerine sunulur.

Akdeniz Üniversitesi ve bağlı birimlerinde, araştırmacıların bilimsel çalışmalarından doğacak ve toplumsal katma değer yaratabilecek, ticarileştirmeye konu olabilecek ve Üniversite’ye ait her türlü bilgi, know-how, girişim fikrî, yazılım dahil her türlü eser, tasarım, proje ile faydalı model ve patent gibi her türlü fikrî ve sınai mülkiyet hakkı, bunların ticarileştirilmesi ve üçüncü taraflara aktarılması sürecinde; fikri ve sınai mülkiyetin; tespit edilmesi, hakların sahipliği, bu hakların korunması, yönetilmesi, lisans anlaşmaları veya şirketleşme yoluyla ticarileştirilmesi ile ilgili kararların alınması amacıyla Fikri ve Sınai Haklar Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon aşağıdaki temel kriterler çerçevesinde buluşun hizmet buluşu veya serbest buluş olduğuna karar verir.

  • Buluşun Korunabilirliği,
  • Ticarileştirme Potansiyeli,
  • Üniversite Kaynaklarının Kullanımı,
  • Buluşun TRL Seviyesi,
  • Buluş Sahibinin üniversitedeki görevi, çalışmaları,
  • Kamu Kaynaklarının Kullanımı.

Bu süreçte alınan kamu destekleri, diğer üniversiteler ile yürütülen ortak çalışmalar, buluş sahiplerinin görüşleri, üniversite sanayi işbirlikleri değerlendirilir.

Patent kararları sadece teknik esaslara dayanmamaktadır. Makul ticari potansiyel sunacağı ve yatırımın geri dönüşünü sağladığı düşünülen teknolojiler seçilerek sürece devam edilmektedir.

İyi tanımlanmış bir süreç kullanılarak, TTO, patent finansmanı ve idari destek ile desteklenebilecek yeterli mali veya kamu yararı potansiyelinin hangisi olabileceğine dair görüş verir.

Hizmet buluşu olarak kabul ettiği buluşların sahipleri ile Akdeniz Üniversitesi arasında Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi imzalanır.