Antalya Teknokent TTO CARETTA ÖN Kuluçka’da Akademisyen, öğrenci ve bağımsız girişimcilerin teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri veya projeleri iş planlarına dönüşürken somut çıktıların ticari potansiyeline göre şirketleşme olasılıkları değerlendirilir.  CARETTA Ön Kuluçka’da gelişimine devam etmekte olan iş fikirleri için “iş modeli geliştirme ve mentoring”, “pazar araştırması”, “stratejik pazar planlaması”, “kamu fonlarından yararlanma”, “yatırım ağları ile buluşma”, “fikri mülkiyet haklarının korunması ve patent ön araştırma”, “şirketler hukuku”, “işletme finansı ve finansal tablolar”ve “yatırımcı sunum eğitimi” alanlarında destek ve bilgilendirme sağlanır. Şirketleşme için gerekli hukuki ve idari danışmanlık süreci yönetilir.  Ön Kuluçka’da bulunan girişimler için şirketleşme sürecinde Antalya Teknokent TTO’un iş ağında bulunan melek yatırım ağları ve risk sermayesi kuruluşlarıyla bir araya gelinir. 

Yeni nesil girişimlerin şirketleşmesini ifade eden “start-up” kavramı ise girişimcilik ekosisteminde başlangıç firmalarına karşılık gelen yeni iş modeli akımıdır. Yenilikçi bir teknoloji sunan ve kullanan, ürün ve hizmeti ile geniş müşteri kitlesinin ihtiyacına cevap veren, sürdürülebilir, gelişmeye ve büyüme hazır başlangıç şirketlerine start-up denilmektedir.  Bölgesel veya ulusaldan ziyade globale hitap etmektedirler. Yeni nesil girişim şirketlerini ifade bir diğer kavram ise “”spin-off” akademik girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) kuracakları/kurdukları başlangıç firmalarını ifade etmektedir. Akademik ve bilimsel yeniliği ifade eden “Akademik girişimcilik” çıktıları itibariyle hem üniversitelere hemde ülkeye katma değer yaratacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. 

Akademik girişimciler için önemli bir konu ise yalnızca 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunun 39. maddesi ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7. maddesi gereğince Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirketlerini kurabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. (2)

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.4691 Sayılı Kanun 7. maddesinden alıntıdır.

Ayrıca TGB’de açılacak olan şirketlere 4691 sayılı kanun kapsamında bazı teşvikler ve muafiyetlerde sağlanmaktadır. KDV Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Ücretlere ilişkin SGK Primi Desteği, Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personeli Çalıştırma, vb. 

TGB’lerde şirket kurmak için kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek istediğiniz TGB’nin başvuru koşulları sağlamanız gerekmektedir. Bunun için kurulumu gerçekleştirmek istediğiniz TGB’nin web sayfasından gerekli koşulları araştırabilirsiniz. TÜBİTAK, KOSGEB ve AB Destekleri kapsamında geliştirilen Ar-ge nitelikli projelerinizin bu kamu kuruluşlarının hakemli jürileri tarafından kabul edildiği için TGB Yönetim Kurullarınca doğrudan kabul edilirler. Öyle ki TÜBİTAK BİGG Destek programından fon almaya hak kazanan girişimciler için bu belgeyi Bölge Kuruluşlarına ibraz etmeleri şirket kurulum için yeterlidir.